جمعی از نویسندگان مجرب و با استعداد استان آذربایجان شرقی

فرم ارزشيابي معلمان واحد های آموزشی    

استان آذربایجانشرقی                                                                                               اداره آموزش وپرورش ناحیه 3تبریز

1- نام و نام خانوادگی:

2- کد ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-عنوان پست سازمانی :

4- نام واحد سازمانی :

5-شماره پرسنلی

 

 

 

 

 

 

 

 

6-دوره ارزشیابی:             1/7/84   تا 31/6/85

 

 

7-معیارهای عملکرد

 

شاخص های سنجش عملکرد    ( حداکثر  45   امتیاز )

خود ارزیابی

ارزشیابی کننده

جمع امتیاز

1تا 25/0

2تا 25/0

مدیریت  کلاس

شناسایی و توجه به نیاز ها و تفاوتهای فردی دانش آموزان دوره تحصیلی مربوط برای حل مشکلات آموزشی و تربیتی آنان

 

 

 

 

 

امتياز

مكتسبه

رعایت نظم در شروع و خاتمه کلاس و تسلط بر اداره کلاس با مشارکت دانش آموزان

 

 

 

کنترل و استفاده از شیوه های تشویق و تقویت رفتار مثبت دانش آموزان

 

 

 

استفاده بهینه از زمان تعیین شده برای آموزش

 

 

 

برنامه ریزی  تدریس

استفاده از طرح درس و رعایت بودجه بندی و...در فرآیند تدریس

 

 

 

استفاده از فن آوری جدید آموزشی ، ابزار تدریس و وسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع تدریس

 

 

 

تعیین تکالیف یا ارایه موضوعات تحقیقاتی در حد توان دانش آموزان و کنترل و نظارت بر انجام آنها

 

 

 

استفاده از دفاتر ثبت نمرات و وضعیت تحصیلی و انضباطی دانش آموزان جهت انعکاس به مدرسه و والدین

 

 

 

همکاری با مدیر مدرسه در تنظیم برنامه های درسی و کلاسی

 

 

 

اهتمام بر انجام فعالیت های مکمل تدریس و فوق برنامه

 

 

 

سنجش وارزشیابی تحصیلی

ارزشیابی مستمر از فرایند یاددهی، یادگیری  و بکارگیری نتایج ارزشیابی برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی

 

 

 

گزارش مستمر وضعیت آموزشی دانش آموزان به آموزشگاه و اولیاء و تلاش در جهت رفع مشکلات

 

 

 

رعایت اصول سنجش در انجام ارزشیابی ها و طراحی سوالات امتحانی با توجه به اهداف دوره و پایه

 

 

 

تصحیح اوراق امتحانی ، ثبت نمرات در لیست ها و تحویل به موقع آنها به دفتر مدرسه

 

 

 

همکاری با مسئولین و دیگر همکاران آموزشگاه در برگزاری امتحانات

 

 

 

8- عوامل ثبت شده در این بخش مورد توافق می باشد                                 تاریخ 1/7/84

امضاء ارزشیابی شونده                                                                         امضاء ارزشیابی کننده

 

جمع امتیاز عملکرد

 

9-معیار های توسعه

شاخص های توسعه ( حداکثر20   امتیاز )

دامنه و  سقف

امتیازات

امتیاز کسب

شده

شاخص

شرح فعالیت (در دوره ارزشیابی مربوط )

انتقال دانش  و مهارتهای

 شغلی به دیگران

انتقال دانش و تجارب شغلی به همکاران (مربی گری و ... با ذکر موضوع و تاریخ )

 

4-0

 

ارایه آموزش شغلی و حرفه ای همکاران در جلسات گروههای آموزشی ( با ذکر موضوع ، شماره و تاریخ تاییدیه تدریس )

 

4-0

 

ابداع روش ها و یا شیوه های موثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دیگران 

 

4-0

 

تهیه مجموعه آموزشی در زمینه شغلی

 

3-0

 

فناوری اطلاعات

استفاده از نرم افزار های رایانه ای در انجام وظایف  سازمانی

 

2-0

 

فعالیت های آموزشی

شرکت فعال در جلسات گرو ههای آموزشی ( با ذکر شماره و تاریخ تاییدیه )

 

4-0

 

خود آموزی و افرایش دانش و مهارت  شغلی ( با ذکر موضوع و تاریخ وقوع )

 

6-0

 

در یافت گواهی نامه نوع اول ( ضمن خدمت ) به ازای هر پنج ساعت یک امتیاز (براساس تاریخ گواهی موقت )

نام  دوره

شماره

تاریخ

ساعت

8-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز توسعه

 

10-معیار های رفتار شغلی و اخلاقی

شاخص های سنجش رفتار شغلی و اخلاقی (حداکثر 20امتیاز )

دامنه و سقف امتیاز

امتیاز  کسب شده

 

پايبندي به  ارزشهاي دینی

انضباط اداري در محيط كار

رعايت شعائر اسلامي و هنجارهاي جامعه و گسترش و تقويت اخلاق اسلامي در محيط کار

4-25/0

 

 

حضور به موقع در محل کار و شرکت مؤثر در جلسات

3-25/0

 

 

رعایت قوانین ، مقررات و سلسله مراتب اداری

3-25/0

 

 

رفتار و چگونگی ارتباط با همکاران

میانگین امتیازات حاصل از فرم ارزشیابی توسط همکاران ( با توجه به فرم شماره3دستور العمل  اجرایی )

5-25/1

 

 

رفتار و چگونگی ارتباط با مخاطبان

میانگین امتیازات حاصل از فرم ارزشیابی توسط ارباب رجوع ( با توجه به فرم شماره4دستور العمل اجرایی)

5-25/1

 

 

جمع امتیاز رفتار شغلی و اخلاقی

 

 

 


11ـ پيشنهادها

(در طول دوره ارزشیابی – حداکثر 5امتیاز)

موضوع پيشنهاد

شماره و تاریخ تاییدیه

سطح قابل اجرا

سطح

پیشنهاد

دامنه و

 سقف امتیاز

امتیاز

کسب شده

پيشنهادي که به موردتأييد شوراي مدرسه  ویا شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها رسیده باشد .

( با ذکر شماره و تاریخ تاییدیه )

 

 

 

آموزشگاه

اداره

سازمان

دستگاه

ملی

1-0

2-1

3-2

4-3

5-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پیشنهادها

 

12- تشویقات :( با ذکر پست صادر کننده ،شماره و تاریخ تقدیرنامه – در طول دوره ارزشیابی مربوط و در راستای انجام وظایف شغلی که جنبه عمومی ندارد – حداکثر 10امتیاز )

سطوح و امتیاز

دامنه و

سقف امتیاز

امتیاز

کسب شده

عنوان پست صادر کننده تقدیرنامه

شماره

تاریخ

موضوع / سطح تقدیر ( در مورد کارکنان نمونه)

دریافت تقدیر نامه / از رییس واحد آموزشی به ازای هر مورد نیم امتیاز

1-5/0

 

 

 

 

 

رئیس اداره / معاون اداره یا مدیران شاغل در سازمان استانهاو معاونان آنان  به ازای هر مورد 1امتیاز

2-1

 

 

 

 

 

مدیران کل حوزه ستادی یا معاونان آنان و فرماندار هر مورد 2امتیاز

4-2

 

 

 

 

 

روسای سازمان های وابسته و استان ها و معاونان آنان هر مورد 2امتیاز

6-3

 

 

 

 

 

دریافت ازمعاون وزیر یا استاندار هر مورد 4 امتیاز

8-4

 

 

 

 

 

دریافت ازمعاون اول رئیس جمهور/ وزیر هر مورد 5امتیاز

10-5

 

 

 

 

 

دریافت تقدیرنامه ازرئیس جمهور

10

 

 

 

 

 

کسب عنوان معلم نمونه در سطح( اداره 4 استان 5 دستگاه 6 ملی 7)

7-4

 

 

 

 

 

جمع امتیازات تشویقات

 

13-  امتيازات ويژه (با ذکر موضوع ، شماره ، تاریخ و در مورد تالیفات با ثبت امتیاز مکتسبه از کمیته ارزیابی آثار و تالیفات - در طول دوره ارزشيابي مربوط و راستای انجام وظایف شغلی حداکثر 10امتیاز )

مصاديق

دامنه و

سقف امتیاز

امتیاز

کسب شده

موضوع

شماره

تاریخ

امتیاز ( در مورد آثار و تالیفات)

کسب نشان های دولتی ( عالی 10- تخصصی 9- عمومی 7)

10-7

 

 

 

 

 

دریافت تاییدیه و جایزه از مراکز معتبر علمی( در ارتباط با ارایه طرح ، ابتکار ، خلاقیت و نوآوری )

8-2

 

 

 

 

 

تالیفات و ترجمه کتب و مقالات تخصصی در زمینه شغلی و واحد سازمانی در صورت چاپ طبق امتیاز کمیسیون آثار وتالیفات

7-25/0

 

 

 

 

 

تدریس در مراکز آموزش عالی و ضمن خدمت در زمینه شغلی ( به ازای هر گواهی 1 امتیاز و با اعلام رضایت 2 امتیاز

4-1

 

 

 

 

 

کسب مقام در جشنواره الگوهای برتر تدریس ( منطقه ای 1 امتیاز – استانی 2 امتیاز – کشوری 3 امتیاز)

3-1

 

جمع امتیاز ویژه

 

 14- امتيازات منفي ( مدير يا سرپرست وقايع حساس منفي ارزشيابي شونده را در طول دوره ارزشيابي، در صورت وجود ذكر نمايد)   حداکثر 10امتیاز منفی

امتیاز منفی کسب شده

 

 

 

 

15ـ نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار وپیشنهاد ها و توصیه های مدیر یا سرپرست با توجه به نتیجه ارزشیابی :

 

 

 

17ـ امتياز عملكرد

18ـ امتياز توسعه

19ـ امتياز رفتار

20- امتياز پيشنهادها

21- امتياز تشويقات  

22 - امتيازات ويژه

23- امتيازات منفي

24- امتياز کل ارزشيابي

25- نام و نام خانوادگي ارزشيابي کننده :

 

امضاء

26- نام و نام خانوادگي تائيد كننده :

 

امضاء

26- نظر ارزشیابی شونده :

امتیاز کل ( با حروف ) ........................................................................رویت شد .

               تاریخ رویت فرم       /       / 85                                              امضاء                                                                                                    

28ثبت در دفتر مکاتبات

شماره :

تاریخ :

 

27- امتیاز نهایی  پس از تجدید نظر ، توسط کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی با عدد .....................................    

  با حروف .........................................................صحیح می باشد .

نام ونام خانوادگی دبیر کمیته :                                                                                         امضاء

29- محل تایید کارشناس ارزشیابی:

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر ۱۳۸۵ساعت 21:39  توسط کارشناسی اموراداری و ارزشیابی(پورعباد)  |