جمعی از نویسندگان مجرب و با استعداد استان آذربایجان شرقی

مقدمه

 

 

امروزه ضرورت ايجاد تحول در فرآيند ياددهي –يادگيري و روش هاي تدريس مورد اذعان تمامي صاحب نظران و مسئولين آموزش و پرورش مي باشد.تأکيد بر روش هاي فعال و مشارکتي تدريس و جنبه هاي کاربردي دروس ,زمينه هاي تفکر را در دانش آموزان تقويت نموده ,يادگيري از دوام و عمق بيشتري برخوردار گرديده و انگيزه ي فراگيران را افزايش مي دهد . توجه به فعاليت هاي آزمايشگاهي و کارگاهي در مدارس سبب اعتلاي آموزش و رشد خلاقيت هاي دانش آموزان مي شود.

 

در اين راستا و با عنايت به نتايج حاصل از بازديد گروههاي آموزشي از مدارس,در ستاد فعال سازي آزمايشگاهها و کارگاه هاي استان ,مصوب گرديد که به منظور تقويت و توسعه آزمايشگاهها  و کارگاههاي مدارس و فعالسازي آنها ,مجموعه آزمايش هاي قابل اجراي دروس فيزيک –شيمي –زيست شناسي و زبان انگليسي توسط گروههاي آموزشي استان طراحي و مدون گرديده و متناسب با محتواي کتاب درسي در طول سال تحصيلي توسط دبيران محترم دروس مربوطه در مدارسي که امکانات آزمايشگاهي دارند پيگيري و اجرا گردد.

 

جزوه حاضر شامل مجموعه آزمايش هاي قابل اجرا در دروس فيزيک –شيمي –زيست شناسي و زبان انگليسي مي باشدکه متناسب با محتواي دروس زمان بندي گرديده است . از سر گروههاي آموزشي دروس مربوطه و دبيران محترم انتظار مي رود با بها دادن به ساعات آزمايشگاه ,زمينه ي اجراي آزمايش هاي پيشنهادي را فراهم آورده و به تعميق يادگيري فراگيران کمک شايان توجهي بنمايند. از مديران محترم واحدهاي آموزشي نيز تقاضا داريم ضمن گنجاندن ساعات آزمايشگاه ها در برنامه ي هفتگي دبيرستان ,زمينه انجام آزمايش ها را بيش از گذشته فراهم آورند تا با تعامل بيشتر مسئولين مدرسه و دبيران و متصديان محترم آزمايشگاهها ,شاهد فعال تر شدن آزمايشگاهها و رشد فعاليت هاي علمي و کارگاهي فراگيران باشيم .

 

از سرگروههاي محترم آموزشي دروس مربوطه در نواحي و مناطق استان نيز انتظار داريم ضمن توجيه دبيران محترم و ايجاد هماهنگي هاي لازم ,در بازديد از فرآيند تدريس دبيران ,فعاليت هاي آزمايشگاهي و کارگاهي را مد نظر قرارد داه ,دبيران فعال در اين زمينه را شناسايي و مورد تقدير قرار دهند.

 

اميد است با تلاش و همت مسئولين و دبيران محترم شاهد توسعه توأمان دانايي و توانايي فراگيران باشيم .

 

 

 

 

 

کارشناسي تکنولوژي و گروههاي آموزشي دورهء متوسطهء ناحيه سه

 

 

 

 

 

 

 

آزمايش هاي پيشنهادي  کتاب درسي شيمي (1)

در برنامه ي پيشنهادي براي هرماه دو جلسه ي آزمايشگاه در نظر گرفته شده است:

 

نيمهء اول مهرماه

آشنايي با موارد ايمني در آزمايشگاه- آشنايي با برخي ابزارهاي آزمايشگاهي

آشنايي با طرز درست نوشتن گزارش کار-گروه بندي دانش آموزان

نيمه دوم مهرماه

 1. مقايسهء ظرفيت گرمايي آب باچند مادهء ديگر
 2. بررسي رسانايي الکتريکي برخي محلولها(مانند آب طبيعي-آب نمک-آب و الکل و ...)
 3. بررسي کشش سطحي آب

نيمهء اول آبان ماه

 1. تجزيه ي الکتريکي آب
 2. اثر دما بر انحلال پذيري يک ماده و رسم نمودار قابليت انحلال
 3. تهيه ي محلول فراسير شده

نيمهء دوم آبان ماه

 1. اندازه گيري حجم گاز CO2 در يک بطري نوشابه
 2. اندازه گيري مقدار هواي حل شده در آب

نيمهء اول آذرماه

 1. تغيير رنگ شناساگرها در محيط اسيدي –بازي(ليتموس-فنل فتالئين –متيل نارنجي و ...)
 2. استفاده از گلبرگ گلها به عنوان شناساگرها
 3. بررسي PH برخي از مواد(مانند صابون –مايع سفيد کننده-سرکه-آب پرتقال و ...)

نيمهء دوم آذرماه

 1. وابستگي حجم و فشار يک گاز با دما
 2. تعيين تجربي رابطهء دما وحجم براي يک گاز (قانون شارل)
 3. تعيين تجربي رابطهء فشار و حجم براي يک گاز (قانون بويل)

دي ماه

برگزاري امتحانات نيمسال اول

نيمهء اول بهمن ماه

تعيين درصد اکسيژن هوا

نيمهء دوم بهمن ماه

 1. تهيهء اکسيژن از آب اکسيژنه
 2. سوختن منيزيم ,کربن, گوگرد

نيمهء  اول اسفند ماه

بررسي برخي خواص فلزها و نافلزها و سختي و شکنندگي ,رسانايي الکتريکي و گرمايي ,چگالي ,جلا پذيري )

نيمهء دوم اسفند ماه

تقطير محلول آب و الکل

نيمهء دوم فروردين ماه

تقطير جزء به جزء نفت خام (يا مخلوطي از بنزين ,پارافين ,نفت سفيد و روغن موتور)

نيمهء اول ارديبهشت ماه

تهيه استيلن و بررسي خواص آن

 

کتاب شيمي 2

نيمهء اول مهرماه

 1. آشنايي با کاربرد برخي ابزارهاي آزمايشگاهي
 2. بررسي برقکافت نمک ها

نيمهء دوم مهرماه

          آزمايش لولهء پرتو کاتدي (در صورت امکان)

نيمهء اول آبان ماه

 1. آزمايش شعله
 2. بررسي طيف نشري هيدروژن (در صورت امکان)

نيمهء دوم آبان ماه

واکنش پذيري فلزهاي گروه 1

واکنش پذيري فلزهاي گروه 2

نيمهء اول آذرماه

          تهيه ي هالوژن ها و بررسي واکنش پذيري آنها

نيمهء دوم  آذرماه

          بررسي اکسيدهاي عنصرهاي تناوب دوم و سوم جدول تناوبي عنصرها

دي ماه

          برگزاري امتحانات نيمسال اول

نيمهء اول بهمن ماه

 1. بررسي رسانايي الکتريکي محلول نمک ها (وابستگي رسانايي الکتريکي به تعداد يون ها )
 2. تشکيل آمونيوم کلريد (نشادر)به عنوان يک ترکيب يوني

نيمهء دوم بهمن ماه

 1. تعيين تعداد مولکول آب تبلور
 2. تشکيل بلور (کريستاليزاسيون )(به عنوان مثال استفاده از کات کبود)

نيمهء اول اسفندماه

          استفاده از رسانايي الکتريکي براي پيش بيني نوع پيوند (به طور کلي و صرفنظر از استثناها)

 

نيمهء دوم اسفند ماه

 1. مقايسه خواص فيزيکي انواع جامدها
 2. تعيين نقطه ي ذوب چند ماده ي جامد

نيمهء دوم فروردين ماه

          تهيه ي استيلن و بررسي خواص آن

نيمهء اول ارديبهشت ماه

          مقايسه ي واکنش پذيري هيدرو کربن سير شده و سير نشده

نيمهء دوم ارديبهشت ماه

          شناسايي گروههاي عاملي

کتاب شيمي (3)

نيمهء اول مهرماه

آشنايي با کاربرد برخي ابزارهاي آزمايشگاهي

نيمهء دوم مهرماه

 1. تشکيل باران طلايي
 2. آزمايش سوختن منيزيم صفحه ي 9
 3. آزمايش تركيب شدن HCl    و  آمونياك صفحه ي 10

نيمهء اول آبان ماه

 1. آزمايش كوه آتشفشان صفحه ي 10
 2. آزمايش مس سولفات و آلومينيم صفحه ي 11
 3. آزمايش نقره نيترات و سديم كلريد صفحه ي 12

نيمهء دوم آبان ماه

آزمايش شناسايي كاتيون ها صفحه ي 13

آزمايش تهيه محلول ها صفحه ي 28

نيمهء اول آذرماه

 1. آزمايش گرماي انحلال كلسيم كلريد در آب  صفحه ي 52
 2. آزمايش گرماي انحلال آمونيم نيترات در آب صفحه ي 53
 3. بررسي تغييرات گرماده و گرماگير (واکنش آهک با آب ,تجزيه گرمايي آمونيوم دي کرومات ,واکنش سيتريک اسيد با جوش شيرين و ...)

نيمهء دوم  آذرماه

 1. تعيين ارزش آبي گرماسنج
 2. آزمايش اندازه گيري گرماي ذوب يخ

دي ماه

          برگزاري امتحانات نيمسال اول

نيمهء اول بهمن ماه

 1. آزمايش اندازه گيري گرماي سوختن يک سوختن (مانند الکل)
 2. آزمايش نشان دادن گرماگير بودن فرايند انحلال آمونيم نيترات صفحه ي 85

نيمهء دوم بهمن ماه

          تهيه ي محلول هايي با غلظت معين از مايع ها و يک جسم جامد

نيمهء اول اسفندماه

علت حل شدن مواد در يکديگر

  • بررسي انحلال يد در آب ,CCl4  و الکل
  • بررسي انحلال جامدهاي يوني در حلال هاي قطبي

نيمهء دوم اسفند ماه

 1. بررسي انحلال آمونياک در آب
 2. بررسي انحلال قند در آب

نيمهء دوم فروردين ماه

          بررسي انحلالهاي گرماگير و گرماده

نيمهء اول ارديبهشت ماه

 1. بررسي محلولهاي الکتروليت و غير الکتروليت

نيمهء دوم ارديبهشت ماه

 1. آزمايش کنيد صفحه ي 100 کتاب
 2. تهيه ي يک نمونه از کلوييد و يک نمونه از سوسپانسيون

برنامهء آزمايشگاه فيزيک( 1)

 

مهرماه

 1. آشنايي با وسايل آزمايش
 2. آشنايي با عوامل خطا در آزمايش

آبان ماه

جلسه ي اول

پايستگي انرژي ,تبديل انرژي جنبشي به پتانسيل و بالعکس

خطاي حواس در اندازه گيري دما

انبساط مايعات و جامدات

 

جلسه ي دوم

1.     اندازه گيري دماي کلاس درس يا آزمايشگاه در مدت زمان معين و رسم نمودارآن

2.     تعادل گرمايي بين ميخ آهني و ليوان آب

3.     تعادل گرمايي مايعات

آذرماه

جلسه ي اول

1.     انتقال گرما به روش رسانش

2.     مقايسه انتقال گرما در جامدات مختلف

3.     تعيين رسانايي ضعيف آب

جلسه ي دوم

1.     اثر جرم بر گرماي داده شده به جسم.

2.     اثر گرماي داده شده به جسم بر تغييرات دماي جسم

3.     اثر ناخالصي بر ظرفيت گرمايي جسم

دي ماه:به دليل امتحانات نوبت اول جلسه آزمايشگاه در نظر گرفته نشده است.

بهمن ماه

جلسه ي اول

1.     ايجاد الکتريسيته ساکن در اجسام

2.     اثر بارهاي همنام و ناهمنام بر يکديگر

3.     تعيين بار يک جسم توسط الکتروسکوپ

جلسه ي دوم        

باردار کردن الکتروسکوپ به دو روش القا و تماس

ايجاد بارهاي الکتريکي ناهمنام در دو کره فلزي به روش القاء

ساخت مولد الکتريکي

اسفندماه

جلسه ي اول

1.     بستن مدار الکتريکي و روشن کردن لامپ

2.     تغيير نور لامپ ها در اثر اضافه کردن تعداد لامپ

3.     قراردادن دو لامپ در مدار و تغيير محل آمپر سنج د رمدار

جلسه ي دوم

1.     ايجاد دسته پرتو موازي توسط چراغ قوه

2.     تغيير ابعاد سايه در اثر حرکت جسم کدر

3.     قراردادن دست در مقابل دو چشمه ي نوراني

4.     تحقيق قوانين بازتابش

فروردين ماه

 1. تحقيق برابري فاصله ي بين جسم تا آينه و تصوير تا آينه
 2. تعيين کانون در آينه مقعر
 3. تعيين فاصله ي بين تصوير تا آينه مقعر در حالت هاي مختلف

ارديبهشت ماه

جلسه ي اول

1.     شکست نور در آب و تعيين زاويه شکست

2.     شکست نور در تيغه متوازي السطوح

3.     شکست و پاشندگي نور در منشور

4.     تعيين عمق ظاهري

جلسه ي دوم

 1. تعيين فاصله ي کانوني عدسي همگرا
 2. تعيين فاصله ي تصوير تا عدسي همگرا در حالت هاي مختلف

برنامهء  آزمايشگاه فيزيک( 2) رشته علوم تجربي و رياضي فيزيک

مهرماه

          آشنايي با نوشتن گزارش کار آزمايشگاه و وسايل آزمايشگاه

آبان ماه

جلسه ي اول

1.     اندازه گيري ضخامت يک کاغذ با کوليس و ريز سنج و خط کش

2.     اندازه گيري ضخامت کتاب  يا يک برگه کاغذ

جلسه ي دوم

1.     اندازه گيري جرم اجسام مختلف

2.     اندازه گيري جرم يک قطره آب

آذرماه

جلسه ي اول

1.     اندازه گيري سرعت متوسط حرکت گلوله بر روي سطح شيبدار

2.     اندازه گيري شتاب در حرکت جسم بر روي سطح شيبدار

جلسه ي دوم

1.     اندازه گيري ثابت فنر

2.     تعادل نيروها توسط سه نيرو سنج

3.     تحقيق قانون اول نيوتن با تخته هوا

4.     اندازه گيري نيروي اصطکاک

دي ماه:به دليل امتحانات نوبت اول جلسه آزمايشگاه در نظر گرفته نشده است.

بهمن ماه

          آزمايش هايي براي تحقيق پايستگي انرژي مکانيکي (دلخواه)

اسفندماه

جلسه ي اول

1.     تعيين چگالي مايعات مختلف

2.     تعيين چگالي جامدات مختلف

جلسه ي دوم

کشش سطحي مايعات

نمايش خاصيت مويينگي در آب.

نمايش خاصيت مويينگي در جيوه

فروردين ماه

 1. فشار در نقاط مختلف مايع
 2. تعيين فشار هوا (آزمايش توريچلي)

ارديبهشت ماه

جلسه ي اول

1.     تحقيق بستگي فشار به عمق توسط فشار سنج

2.     آشنايي و اندازه گيري با دما سنج هاي مختلف

3.     آشنايي و اندازه گيري دما با ترموکوپل

جلسه ي دوم

1.     تعيين ظرفيت گرمايي گرماسنج

2.     تعيين گرماي ويژه يک جسم

3.     انبساط ظاهري مايعات


برنامهء آزمايشگاه فيزيک 3 رشته رياضي فيزيک

مهرماه

          آشنايي با وسايل آزمايش

آبان ماه

1.     ساخت آونگ الکتريکي و اثر بارهاي مثبت و منفي بر روي آن

2.     ايجاد بار الکتريکي در يک کره به روش القاء و تماس

3.     ايجاد بارهاي الکتريکي ناهمنام  در دو کره به روش القاء

آذرماه

جلسه ي اول

1.     آشنايي با الکتروسکوپ و باردار کردن آن به دو  روش  القاء و تماس

2.     تحقيق چگونگي توزيع بار الکتريکي در درون و بيرون اجسام رسانا

جلسه ي دوم

1.     آشنايي و کار با مولد واندو گراف

2.     تعيين نقاطي از يک رسانا که چگالي بار الکتريکي در آنجا بيشتر است

ديماه:به دليل امتحانات نوبت اول جلسه ي آزمايشگاه در نظر گرفته نشده است.

بهمن ماه

جلسه ي اول

1.     تحقيق قانون  اهم

2.     اندازه گيري مقاومت الکتريکي با استفاده از کدهاي رنگي

جلسه ي دوم

اندازه گيري مقاومت الکتريکي يک سيم به سه روش (قانون اهم ,اهم متر,رابطه R=pl/A )

اندازه گيري مقاومت دروني مولد

تحقيق روابط مقاومت معادل (موازي و سري)

اسفند ماه

جلسه ي اول

1.     اثر قطب هاي آهنربا بر يکديگر

2.     القاي مغناطيسي در ميخ آهني و فولادي و مقايسه ي انها

3.     تعيين قطب هاي آهنربا توسط عقربه مغناطيسي

جلسه ي دوم

1.     نمايش خطوط ميدان مغناطيسي توسط براده هاي آهن

2.     اثرميدان مغناطيسي يکنواخت بر روي سيم حامل جريان

3.     ميدان مغناطيسي حاصل از سيم راست و سيم پيچ مسطح و سيم لوله

فروردين ماه

1.     اثر سيم هاي حامل جريان بر يکديگر (جريان ها هم جهت)

2.     اثر سيم هاي حامل جريان بر يکديگر(جريان ها خلاف جهت يکديگر)

ارديبهشت ماه

1.     تحقيق قانون القاء فارادي

2.     تحقيق قانون لنز

3.     تحقيق پديده خود القايي

برنامهء آزمايشگاه فيزيک (3) رشته علوم تجربي

مهرماه

          ساخت آونگ الکتريکي و اثر بارهاي الکتريکي مثبت و منفي بر روي آن

آبان ماه

جلسه ي اول

1.     ايجاد بار الکتريکي در يک کره به روش القاء و تماس

2.     ايجاد بارهاي الکتريکي ناهمنام در دو کره به روش القاء

جلسه ي دوم

1.     آشنايي با الکتروسکوپ و باردار کردن آن به دو  روش  القاء و تماس

2.     تحقيق چگونگي توزيع بار الکتريکي در درون و بيرون اجسام رسانا

3.     آشنايي و کار با مولد واندو گراف

4.     تعيين نقاطي از يک رسانا که چگالي بار الکتريکي در آنجا بيشتر است

آذرماه

جلسه ي اول

1.     تحقيق قانون  اهم

2.     اندازه گيري مقاومت الکتريکي با استفاده از کدهاي رنگي

3.     اندازه گيري مقاومت الکتريکي يک سيم به سه روش (قانون اهم ,اهم متر,رابطه R=pl/A )

جلسه ي دوم

1.     اندازه گيري مقاومت دروني مولد

2.     تحقيق روابط مقاومت معادل (موازي و سري)

ديماه: دليل امتحانات نوبت اول جلسه ي آزمايشگاه در نظر گرفته نشده است.

بهمن ماه

جلسه ي اول

1.     اثر قطب هاي آهنربا بر يکديگر

2.     القاي مغناطيسي در ميخ آهني

3.     تعيين قطب هاي آهنربا توسط عقربه مغناطيسي توسط براده هاي آهن

جلسه ي دوم

1.     نمايش خطوط ميدان مغناطيسي توسط براده هاي آهن

2.     اثرميدان مغناطيسي يکنواخت بر روي سيم حامل جريان

اسفند ماه

جلسه ي اول

ميدان مغناطيسي حاصل از سيم راست و سيم پيچ مسطح و سيم لوله

جلسه ي دوم

1.     اثر سيم هاي حامل جريان بر يکديگر (جريان ها هم جهت)

2.     اثر سيم هاي حامل جريان بر يکديگر(جريان ها خلاف جهت يکديگر)

فروردين ماه

1.     تحقيق قانون القاء فارادي

2.     تحقيق قانون لنز

ارديبهشت ماه

تحقيق پديده خود القايي

توضيح برنامه

          در هر نيمه ماه (15 روز) يک جلسه آزمايشگاه در نظر گرفته شده است عمده ي آزمايش ها در کتاب هاي درسي به صورت فعاليت آموزشي وجود دارد و دستور انجام آزمايش در کتاب موجود است. توضيحات ضروري هر آزمايش در کنار آن مشخص گرديده است.

 

برنامه آزمايشگاه زيست شناسي سال اول

علوم زيستي و بهداشت

نيمه اول مهرماه

          مشاهده و آشنايي با وسايل آزمايشگاهي و فضاي آزمايشگاه زيست شناسي

نيمه دوم  مهرماه

 1. آشنايي با ميکروسکوپ
 2. تهيه ي يک لام ميکروسکوپي از بشره ي پياز

نيمه اول آبان ماه

 1. طبقه بندي موجودات زنده بر اساس شباهت ها و تفاوت ها
 2. بررسي خطاهاي حواس در آزمايشگاه

نيمه دوم آبان ماه

آزمايش اثر دما بر فعاليت  غشاهاي زيستي

فعاليت صفحه ي 12 کتاب علوم زيستي

نيمه اول آذرماه

 1. مشاهده ي سلول هاي گياهي و برخي از اندامک هاي سلولي(هسته,واکوئل,پلاست ها )مطالعه بخش دروني ميوه پرتقال فعاليت صفحه ي 13 کتاب علوم زيستي
 2. فعاليت صفحه ي 14 کتاب علوم زيستي و بهداشت

نيمه دوم آذرماه

 1. طراحي و انجام آزمايش براي سوال هاي زير (براي نمونه يک سوال ذکر شود)
  • افزايش شدت نور چه اثري بر سرعت فتو سنتز دارد؟
  • تغييرات غلظت CO2 محيط بر روي سرعت فتو سنتز چه تأثيري دارد؟
  • آيا در گياهان مختلف سرعت فتو سنتز متفاوت است؟
  • اثر نور و دما بر تشکيل کلرو پلاست در گياه چگونه است؟

دي ماه

          امتحانات

نيمه اول بهمن ماه

          تشخيص نشاسته,قندهاي ساده (گلوکز ,فروکتوز),پروتئين و چربي در مواد غذائي

نيمه دوم بهمن ماه

          بررسي اثر حرارت و تغيير PH  بر پروتئين هاي شير و تخم مرغ ,فعاليت صفحه ي 24 کتاب علوم زيستي و بهداشت

نيمه اول اسفندماه

طراحي و اجراي آزمايش

اثر پختن و حرارت دادن مواد غذائي در کاهش آلودگي هاي ميکروبي آنها چگونه است؟

(طراحي ,اجرا و کسب نتايج و تفسير يافته ها بر عهده ي دانش آموزان  است)

نيمه دوم اسفند ماه

          تعيين گروه هاي خوني فعاليت صفحه ي 51 کتاب علوم زيستي و بهداشت

نيمه دوم فروردين ماه

مشاهده و مطالعه موجودات زنده در يک اکو سيستم و تعيين انواع روابطي که بين اجزاي آن اکو سيستم وجود دارد.

فعاليت صفحه ي 81 کتاب علوم زيستي و بهداشت

نيمه اول ارديبهشت ماه

بررسي پراکندگي جانداران در محيط با استفاده از روش نمونه برداري با چارچوب(صفحه ي 86 کتاب علوم زيستي و بهداشت)

نيمه دوم ارديبهشت ماه

          تهيه ي مدل و پوستر آموزشي از يکي از عناوين زير:

1.  ساختار ويروس و اجزاي آن در ويروس آنفولانزا

2.  ماکت باکتري (تاژک دار همراه با کپسول)

3.  راه هاي دفاعي بدن در برابر ميکروب ها

4.  مبارزه گلبول هاي سفيد با ميکروب

برنامه آزمايشگاه زيست شناسي سال دوم علوم تجربي

زيست شناسي و آزمايشگاه يک

نيمه اول مهرماه

 1. جستجوي برخي از مواد آلي در مواد غذايي (هيدرات هاي کربن مانندگلوکز و ساکارز ,چربي و پروتئين) انجام اين آزمايش نياز به دستور العمل شناسايي مواد آلي دارد که مي توان از کتابهاي چاپ سالهاي پيش استفاده نماييد.
 2. تهيه ي قند از کاغذ(فعاليت صفحه ي 19 کتاب)

نيمه دوم مهرماه

تهيه ي محيط کشت باکتري ها و کشت آنها در شرايط مناسب

مطالعه توليد آنزيم آميلاز در باکتري هاي خاک (فعاليت صفحه ي 27 کتاب)

نيمه اول آبان ماه

 1. کار با ميکروسکوپ :مشاهده ساختار ميکروسکوپي پر پرندگان و تهيه ي مقياس براي تصاوير ميکروسکوپي (صفحات 32 و 33 کتاب دوم)
 2. مشاهده ضخامت ديواره ي سلولي در بافت هاي مختلف گياهي (بافت اپيدرمي ,کلانشيم ,اسکرانشيم)فعاليت جانبي صفحه ي 33 کتاب

نيمه دوم آبان ماه

آزمايش مشاهده  پديده هاي پلاسموليز و تورژسانس در سلول هاي گياهي (بشره پياز) و سلول هاي جانوري (گلبولهاي قرمز خون)فعاليت صفحه ي 53

نيمه اول آذرماه

مشاهده ي سلول هاي گياهي و جانوري (اپيدرم پياز,تره,سلولهاي خزه,اسپيرو ژير,سلولهاي پوششي دهان,ماهيچه ي مخطط)صفحات 48 و 49 کتاب

نيمه دوم آذرماه

 1. مطالعه بافت هاي گياهي (برش گيري,رنگ آميزي و مطالعه ي ميکروسکوپي ),فعاليت هاي صفحه 65
 2. مطالعه لام هاي آماده بافت هاي جانوري (خون,بافت عصبي,بافت استخواني انواع بافت هاي پوششي )

دي ماه

          امتحانات

نيمه اول بهمن ماه

          تشريح پرنده (ترجيحا کبوتر)ومطالعه دستگاههاي گوارش ,تنفس,توليد مثل و گردش خون

نيمه دوم بهمن ماه

 1. مطالعه اثر آنزيم هاي موجود در بزاق در مواد نشاسته اي (طراحي و اجراي آزمايش),فعاليت صفحه ي 80 کتاب موضوع 4

نيمه اول اسفندماه

تشريح ماهي(ترجيحا ماهي قرمز,گلدفيش )مطالعه ي آبشش ها,لوله ي گوارش, قلب و رگها)

مقايسه ي هواي دم و بازدم (فعاليت صفحه ي94 کتاب)

نيمه دوم اسفندماه

 1. اندازه گيري ظرفيت شش ها(فعاليت صفحه ي 91 کتاب)

نيمه دوم فروردين ماه

 1. تشريح قلب گوسفند(فعاليت صفحه ي 99 کتاب)
 2. مشاهده ي گردش خون در باله هاي ماهي (فعاليت صفحه ي 105 کتاب)

نيمه اول ارديبهشت ماه

 1. تهيه ي لام گسترش خوني و مطالعه ي سلولهاي خوني
 2. اندازه گيري سرعت طپش قلب(صفحه ي 101 کتاب)
 3. تشريح کليه گوسفند(صفحه ي 125 کتاب)

 

نيمه دوم ارديبهشت ماه

 1. تهيه ي آشام سنج و اندازه گيري سرعت تعرق در گياهان (فعاليت 121 کتاب)
 2. تعيين سرعت خروج آب از گياه (فعاليت121 کتاب)
 3. کشف راه عبور آب در گياه (فعاليت صفحه ي 122 کتاب)

برنامه آزمايشگاه زيست شناسي سال سوم رشته علوم تجربي زيست شناسي و

آزمايشگاه 2

نيمه اول مهرماه

بررسي اثر مواد شوينده و ضد عفوني کننده بر رشد باکتري ها و قارچ ها (طراحي و اجراي آزمايش)

بررسي انعکاس زرد پي زير زانو (فعاليت صفحه ي 46 کتاب)

نيمه دوم مهرماه

 1. تشريح مغز گوساله(فعاليت صفحه ي 50کتاب)
 2. تعيين حساسيت پوست (فعاليت صفحه ي 58 کتاب)

نيمه اول آبان ماه

تشريح چشم گوساله (فعاليت صفحه ي 61 کتاب)

فعاليت تعيين نقطه ي کور (فعاليت صفحه ي 61 کتاب)

نيمه دوم آبان ماه

 1. تعيين مناطق چشايي زبان(فعاليت صفحه ي 66 کتاب)
 2. بررسي ميکروسکوپي چشم مرکب در حشرات

نيمه اول آذرماه

 1. استخراج DNA از سلول هاي پياز (صفحه ي 108 کتاب)
 2. تهيه ي مدلهاي جهش کروموزومي (صفحه ي 123 کتاب)

نيمه دوم آذر ماه

تهيه ي مدل ميتوز(صفحه ي 133 کتاب)

مشاهده ي جوانه زدن در مخمر (فعاليت صفحه ي 145 کتاب)

دي ماه

          امتحانات

نيمه اول بهمن ماه

 1. مشاهده ي ميکروسکوچي خزه و سرخس (گامتوفيت,اسپوروفيت),هاگدان,هاگ ها

نيمه دوم بهمن ماه

          تشريح ماکروسکوپي بازدانگان(مخروط نر,مخروط ماده,برگها,مقطع ميکروسکوپي برگ در سوزني برگان,گرده کاج)

نيمه اول اسفندماه

          تشخيص گياهان دو لپه و تک  لپه با استفاده از ريشه ,ساقه تا برگ و گل

نيمه دوم اسفند ماه

 1. تشريح ماکروسکوپي گل هاي تک لپه اي و دو لپه اي (صفحه ي 200 کتاب) و بررسي ميکروسکوپي بساک و تخمدان
 2. مطالعه ي ميکروسکوپي دانه هاي گرده در گياهان نهاندانه

نيمه دوم فرودين ماه

 1. تکثير گياهان با استفاده از روش هاي مختلف قلمه زدن و پيوند زدن,توليد بذر,کاشت پياز
 2. بررسي ماکروسکوپي ساقه هاي تغيير شکل يافته (ساقه رونده,پياز,بنه ريزوم,غده)

نيمه اول ارديبهشت ماه

 1. بررسي الگوهاي رشد گياهچه هاي تيره گندميان(فعاليت صفحه ي 218 کتاب)
 2. تفسير حلقه هاي رشد ساليانه(فعاليت صفحه ي 222 کتاب)

نيمه دوم ارديبهشت ماه

 1. بررسي اثر اتيلن در گياهان(فعاليت صفحه 232 کتاب)
 2. بررسي مقاطع ميکروسکوپي تخمدان و بيضه (از لام هاي آماده)

 

باسمه تعالي

 

طرح درس تدريس زبان انگليسي (دروس ديگر)اول دبيرستان قابل اجرا در آزمايشگاه

 

مقدمه:

 

بر اساس گفته داگلاس براون(2002)بهترين روش براي تدريس يک مطلب اين است که در ابتدا راجع به موضوع متن ,بحث و تبادل نظر شود(brainstorming ) تا ذهن دانش آموزان هم از نظر اطلاعات يا دانش جهاني (schemata يا background knowledge ) و هم از نظر لغتهاي کليدي (key words) آمادگي لازم را براي درک آن مطلب (متن) پيدا کند.بعضي از صاحب نظران اين مرحله را مرحله دست گرمي يا warm up  ناميده اند (مري فينو کيارو,مايکل بونومو,کنت چستين

 

(Mary Finnocchiaro & Michael Bonomo & Keneth Chastain)

اين موضوع را نونان (nunan 2002)  چنين بيان مي دارد که انسانها هنگامي که مطلبي (متني ) را به زبان مادري خود مي خوانند بيشتر از روند top-down استفاده مي کنند تا از روند buttom-up .

به عبارت ديگر اين افراد با داشتن اطلاعات پشتوانه (schemata) به تجزيه و تحليل متن مي پردازد.اسميت (smith 2001) يکي ديگر از صاحب نظران interaction  يا تعامل را ارايه ميکند .به اين معني که ذهن خواننده با داشتن اطلاعات پشتوانه با متن درگير مي شود و مثل يک مکالمه دو نفره با نويسنده رو در رو وارد مذاکره مي شود تا به نتيجه برسد.

با داشتن اين مقدمه مختصر گروه زبان انگليسي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي استان اصفهان روش زير را براي فعاليتهاي آزمايشگاهي زبان انگليسي اول دبيرستان (يا دروس ديگر ) ارايه مي کند .

ضمنا از آنجا که حضور هر هفته (هفته اي دو بار ) دانش آموزان در محيط آزمايشگاه عملا ممکن نمي باشد و اين مدت زمان بسيار محدود مي باشد اين گروه سعي نموده فقط فعاليتهايي که جنبه آزمايشگاهي داشته را در اين طرح بگنجاند و ساير فعاليتها را به کلاس درس واگذار کند.

ايده آل بر اين است که در آزمايشگاه زبان از نوارها و CD هايي استفاده کرد که توسط انگليسي زبانان آمريکايي و انگليسي متخصص (Native Speakers) تهيه شده باشند (دقيقا مانندنوارهاي Streamline و يا Interchange ).اما در صورتي که چنين منابعي موجود نباشد خود دبير و همکار محترم مي تواند به عنوان الگو به اجراي برنامه هاي آزمايشگاه بپردازد.

اصطلاحاتي که معني آنها براي بهتر انجام دادن مراحل اين طرح درس لازم است.

1.backward build up technique

تکنيک ساخت يک جمله از آخر به اول:اگر تکرار يک جمله براي دانش آموزان سخت است معلم مي تواند جمله را از آخر به قالبهاي مستقل تقسيم کرده و به صورت قالب به قالب آنها را اضافه کرده از آنها بخواهد تکه ها را تکرار کنند مثل :


I'd prefer to have the apples in this basket.

مرحله دوم
مرحله سوم مرحله اول

 

مرحله چهارم

 


فعاليت دو نفره                                   2.Pair Work

فعاليت گروهي                               3.Group Work

بحث و گفتگو                              4.Brain Storming

کنترل تک تک دانش آموزان                  5.Spot Check

دست گرمي                                       6.Warm Up

چون در تکرار ها و يا فعاليتهاي دو به دو و ياگروهي نمي توان پيشرفت تک تک افراد را سنجيد بنابر اين پس از نظارت بر کارهاي گروهي به سراغ افراد رفته و از آنها ارزشيابي بعمل مي آوريم .

ترکيب گروه بندي دانش آموزان در آزمايشگاه بر اساس تجربيات جناب آقاي بهنام سر گروه محترم استان اصفهان.

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

گروه E

گروه D

گروهC

گروهB

گروهA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضاي گروهها در اين قسمت مي نشينند

 

روش تکرار جملات و عبارات

 

کل کلاس(Whole Class)

گروهها (Choral) :بهتر است گروههايي که صدا مي زنيم دور از هم نشسته باشندمثلا :

‌أ.              گروه                   A

‌ب.         'گروه         E

‌ج.           گروه         B

‌د.            گروه                   D

‌ه.            گروه                   C

 

 1. افراد (Spot Check) :در اين قسمت نيز بهتر است افراد از قسمتهاي مختلف و دور از هم پرسيده شوند.مثلا:

الف:E6                        ب:A2                     ج:C5  

اگر دانش آموزي در تکرار يک عبارت يا کلمه مشکل داشت بهتر است خود دبير آنرا تصحيح نکند بلکه از دانش آموز ديگري بخواهد که آن عبارت را تکرار کند تا مشکل حل شود و در نهايت براي کنترل نهايي از آن دانش آموز قبلي که اشتباه کرده بود مجددا پرسيده شود .

توجه :درتمام مراحل کار در آزمايشگاه همکاران محترم و فراگيران از هد فون و همچنين از سي دي ها و يا نوارهاي ويديويي آموزشي زبان مرتبط به کتابهاي درسي براي تقويت شنيدار و گفتار(Listening-Speaking)  فراگيران استفاده نمود.

 

 

طرح درس يک

 

الف:قسمت کلمات جديد(New Word):

 

ابتدا تصاوير و سوالات اين بخش به نحوي که در نمونه مي بينيد به صورت کپي در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.

 

1.کتابها بسته:دانش آموزان با نگاه کردن به تصاوير يک بار به تمام جملات گوش مي دهند (ممکن است تصاوير جدا از تصاوير کتاب باشند).

مثلا در تصوير بالا دانش آموزان يک باغ را مي بينند و به جملات زير گوش مي دهند:

Look at the picture:

This is a picture of a garden.

There are many flowers ,plants and trees in this garden.This is a pretty garden.

2.کتابها بسته:دانش آموزان گوش مي دهند و تکرار ميکنند به اين ترتيب:

 

              الف:تمام کلاس

              ب :گروهي(به نحوي که در مقدمه آمده )

              ج :کنترل تک به تک (Spot check)

درصورت لزوم از تکنيک Backward Buildup  استفاده شود.

3.کتابها بسته:به دانش آموزان فرصت مي دهيم که به صورت گروهي به تصاوير نگاه کنند و جملات مربوط به هر تصوير را براي هم بازگو کنند و به سوالات پاسخ دهند.

4.کتابها بسته:از سرگروهها پاسخ سوالات را مي پرسيم

5.کتابها بسته:کنترل نهايي (spot check)

ب:قسمت متن(Reading) :

مراحل:

1.کتابها بسته :بحث و گفتگو( brainstorming)  :

 

در اين قسمت چند سوال جهت بر انگيختن ذهن دانش آموزان و درک بهتر متن پرسيده شود.با اين کار اطلاعات اوليه براي درک بهتر متن به دانش اموزان ارايه مي شود.مثال:

 

 

1.Do you like  your school?

2.Can you play or do things with your hands at school?

3.What else can you do in your school?

 

2.کتابها بسته :دانش آموزان يک بار به متن گوش مي دهند.

3.کتابها بسته :دانش آموزان جمله به جمله به متن گوش مي دهند و تکرار مي کنند . بر اساس نظر صاحب نظران بهتر است جملات بلند به تکه هاي کوتاهتر تبديل شود.

(Marianne Celce-Murcia)

الف:کل کلاس

ب : گروهي

ج : تک تک

4.کتابها بسته :کار گروهي: به دانش آموزان فرصت داده مي شود که به صورت گروهي متن را از حفظ براي هم باز گو کنند.

5.کتابها بسته :کنترل نهايي (spot check)

6.کتابها باز :spot check  از چند نفر مي خواهيم که از روي متن بخوانند.

ج:قسمت گرامر(speak out) :

کتابها بسته :چند سوال براي فعال ساختن اطلاعات گذشته پرسيده مي شود . مثلاچون در دوره راهنمايي دانش آموزان با کاربرد can't و can آشنا شده اند اکنون براي دانش آموزان  could يعني گذشته can چند سوال زير (به عنوان نمونه) پرسيده مي شود.

1.Can you ride a bike?

2.Can you speak Arabic?

کتابها بسته :در اين مرحله وارد نکته آموزش جديد مي شويم يعني could

3.Could you ride a bike when you were 2 years old?

4.Could you speak Persian when you were 2 years old?

5.Could you do things with your hands when you were in kindergarden?

کتابها بسته :انجام تمرين جايگزيني(substitution drill)

1.کلاسي                             2.گروهي               3.تک تک

کتابها باز :کار گروهي :به دانش آموزان فرصت داده مي شود که به صورت گروهي به سوالات صفحه 14و 15 کتاب جواب دهند.

کتابها باز :کنترل نهايي(spot check)

نکته مهم :قسمت Writing در کلاس درس انجام شود.

د:کاربرد زبان (Language Function):

در تمام مراحل کتابها بسته باشد.

1.warm up: چند سوال براي آماده سازي مثلا:

2.دانش آموزان به مکالمه  گوش مي دهند.

3.دانش آموزان به مکالمه گوش ميدهند و تکرار مي کنند.

الف:کلاسي                ب:گروهي              ج:تک تک

4.دانش آموزان دو به دو مکالمه را اجرا مي کنند.

کنترل نهايي (spot check)

ه:تلفظ(Pronounciation Practice):

1.کتابها بسته:دبير علامت Phonetic مربوط را روي تابلو مي نويسد و چند بار آنرا تلفظ مي کند.

2.کتابها بسته:دانش آموزان به تلفظ لغات و جملات گوش مي دهند.

3.تکرار:به اين ترتيب:

الف:کلاسي      ب:گروهي              ج:تک تک

ايده ال اين است که از ابتداي سال درهر جلسه يکي از علايم phonetic که در کتاب آمده (صفحه ي 133)يک نسخه از آن آماده کرده و در کلاس تمرين شود.

و:مرور لغات جديد(Vocabulary Review):

1.کتابها باز:دانش آموزان به صورت گروهي با استفاده از لغات داده شده جاهاي خالي جملات را براي هماهنگي پر مي کنند.

2.دريافت نتيجه کار گروهي از طريق سرگروهها انجام مي شود.

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم خرداد ۱۳۸۵ساعت 1:23  توسط حسین مرسلی  |